Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, η οποία εφαρμόζεται αποτελεσματικά στις αγχώδεις διαταραχές, τις διαταραχές διάθεσης και πλήθος άλλων ψυχολογικών δυσκολιών.

Βασίζεται σε μία ολοκληρωμένη και δομημένη θεωρία εξήγησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς  η οποία συνδυάζει τις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας  και του συμπεριφορισμού. Η γνωστική ψυχολογία αναφέρεται στη μελέτη των νοητικών διεργασιών όπως είναι η σκέψη, η αντίληψη, η προσοχή και η μνήμη ενώ ο συμπεριφορισμός μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν.

Η βασική αρχή της γνωσιακής συμπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε κινεί τη συμπεριφορά μας και επηρεάζει τα συναισθήματά μας. Έτσι, στόχος της θεραπείας είναι ο  εντοπισμός και η αλλαγή των δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης που προκαλούν και διατηρούν ψυχικές διαταραχές και προβλήματα.

Η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία έχει κάποια χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις:

   • εστιάζει στα παρόντα προβλήματα και όχι στο παρελθόν
   • είναι σχετικά σύντομη σε διάρκεια
   • χρησιμοποιεί συγκεκριμένους και ερευνητικά τεκμηριωμένους τρόπους παρέμβασης
   • βασίζεται στη συνεργασία θεραπεύτριας – θεραπευόμενου και όχι στην «αυθεντία» της θεραπεύτριας
   • εκπαιδεύει το θεραπευόμενο στον τρόπο λειτουργίας της με σκοπό να γίνει «ο θεραπευτής του εαυτού του»